? заменува една буква

Пентагон

1.
(грч. pente, gonia агол) 1. геом. петаголник; 2. Пентагон зградата на Военото министерство на САД што има облик на петаголник; 3. во новинарскиот јазик: назив за официјалната политика на американските воени кругови.