? заменува една буква

артикулација

1.
(лат artıculatıo) 1. грам творба на говорни гласови, 2. јасно изговарање на слогови и зборови, 3. муз начин на изведување и меѓусебно поврзување на тоновите, 4 слик правилно и точно изразување на сите делови на сликата