? заменува една буква

африката

1.
(лат affricatus) линг слеана (сложена) согласка формирана од елементи на две други согласки (на пр, ц од тс)