? заменува една буква

банту-јазици

1.
јазици што спаѓаат меѓу т н аглутинативни јазици (се уште не е извршена нивна точна поделба и целосна карактеризација, а прирачниците во тој поглед се многу различни)