? заменува една буква

дентал

1.
(лат. dens, dentis заб) грам. забен глас, т. е. глас при чие изговарање врвот на јазикот ги допира горните заби.