? заменува една буква

дифтонг

1.
(грч. di-, phthongos глас) грам. двогласник, две различни самогласки што се соединети во еден слог.