? заменува една буква

ентомологија

1.
(грч. entomos, logia наука) зоол. наука за инсектите.