? заменува една буква

инклинација

1.
(лат. inclinatio) 1. наклоност, склоност; 2. наклонетост, пад; 3. во магнетизмот: агол на наклонет на магнетната игла, нејзино отстапување од правецот север-југ; 4. фиг. опаѓање, слабеење, пропаѓање.