? заменува една буква

квота

1.
(лат. quota) 1. договорно определена сума што се плаќа во утврдени рокови; 2. даночен износ 3. дел што му припаѓа на некого при делба; 4. определено количество труд, норма; 5. однапред утврден, определен број на нешто.