? заменува една буква

кондензат

1.
(лат. condensare згусне/згуснува) физ. течност што настанала со кондензација на некоја пара; производ на кондензација.