? заменува една буква

консонант

1.
(лат. consonans) грам. согласка.