? заменува една буква

монофтонгизација

1.
(грч. monos, phthongos) грам. слевање на две самогласки во една.