? заменува една буква

палатализација

1.
(лат. palatum) линг. омекнување на согласките; промена, претворање на заднонепчените согласки во меки согласки.