? заменува една буква

синоним

1.
(грч. synonimos истоимен, истозначен) линг. зборо што е ист или многу близок по своето значењето со друг збор, но се разликува по формата.