? заменува една буква

супстрат

1.
(лат. substratum) 1. фил. единствена материјална основа на различни појави или процеси; 2. подлога, основа, темел на нешто; 3. биол. хранлива средина (подлога), најчесто за одгледување на микроорганизми; 4. линг. постар слој на јазикот на некое подрачје.