? заменува една буква

сфера

1.
(грч. sphaira) 1. топка, кугла; небесниот свод; 2. област на дејност, делокруг на работа; 3. небо, небеси, надземски светови; 4. средина, околности; сфера на влијание територија или дел од територијата на полузависна држава што се наоѓа под политичко или економско влијание на посилна држава; 5. во сложените зборови сфера значи зона, појас, област, подрачје на простирање (на пр., атмосфера, стратосфера).