? заменува една буква

тетраедар

1.
(грч. tetraedron) геом. правилен четириаголник; геометриско тело чии страни прават четири триаголници, тристрана пирамида.