? заменува една буква

фрикатив

1.
(лат. fricativus) грам. струјна согласка, спирант.