? заменува една буква

хлороводород

1.
хем. соединение на хлорот со водородот, безбоен гас, се растворува во вода како солна киселина; хлороводородна киселина хем. соединение на хлорот и водородот, на, хлороводород; има широка примена во хемиската индустрија.