? заменува една буква

embarrass

1.
збунува
2.
v. отежнува, прави тешкотии, доведува во неприлика, посрамува; /2/ збунува, доведува во забуна
3.
збунет

embarrassed

1.
adj. 1. посрамен, засрамен; look/feel embarrassed (about sth/doing sth) се срами (за/во врска со нешто/да (на)прави нешто): Не was embarrassed about being the focus of attention My беше срам што беше центар на внимание.
2. збунет, фатен.
3. be financially embarrassed; be embarrassed for money има финансиски проблеми; нема пари. ~ly adv.
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

embarrassingly

1.
adv. за срам, срамно

embarrassment

1.
n. пречка; /2/ забуна, збунетост; /3/ засраменост
2.
засраменост
Зборови со слично значење

embarrassments

1.
бркотија
Зборови со слично значење