? заменува една буква

interruption

1.
(Дп1а'глр/п) n. прекинување; /2/ запирање; /3/ (тех.) прекин, нарушување