? заменува една буква

abeyance

1.
n(legal) состојба на неизвесност; in ~ во привремен застој (на законските права); or: без сопственик; to fall into ~ прекин на сила (на некое правило), престанок на важење
2.
неодлученост, мирување, исчекување
3.
мирување, исчекување, неодлученост
Зборови со слично значење
именки (синоними):