? заменува една буква

abiding

1.
a траен, постојан, стален
2.
постојан, траен
3.
траен, постојан
Зборови со слично значење
придавки (синоними):