? заменува една буква

deed

1.
дело, документ, исправа, подвиг, чин
2.
постапка
3.
n. чин, дело; /2/ работа
in deed, in very deed - секако, навистина,'
4.
документ за сопствеништво; поседовен лист
5.
дело
6.
тапија

deed box

1.
фасцикла, кутија за документи

deed of covenant

1.
тапија

deed poll

1.
n. law change one's name by deed poll официјално го променува името

deeds of arms

1.
војнички подвизи