? заменува една буква

draw

1.
влечење
2.
n. влечење, затегнување, истегнување; /2/ извлекување, лотарија; /3/ нерешена игра, нерешен резултат; v. влече, потегнува, повлекува; /2/ вовлекува; /3/ извлекува, истргнува; /4/ вади, црпе; /5/ добива (пари, известување); /6/ црта
to draw aside - повлекува настрна
to draw back - се повлекува
to draw down - спушта, навлекува
to draw in - вовлекува, привлекува
to draw on - навлекува (ракавици и сл.) /2/ напредува, се приближува
to draw out - трае /2/ се одолжува /3/ се оддолжува
to draw up - се прибира /2/ се подредува
to draw upon - зема
3.
влече; вади (пари од банка)
4.
исцртува
5.
нерешен
6.
црта
7.
прима

draw a bill

1.
трасира меница

draw along

1.
phr.v. 1. влече (кочија).
2. се влече

draw back

1.
замавнува

draw down

1.
phr.v. спушта (завеса/ролетна)

draw off

1.
phr.v. 1. повлекува (војска).
2. оттура (вишок течност)

draw on

1.
привлекува

draw out cash from the bank

1.
подига пари од банка

draw the moral

1.
извлекува поука

draw up

1.
составува

draw up a budget

1.
изготвува буџет

draw-string

1.
n. шнур

draw; design; line

1.
црта; линија

draw; draw out; withdraw; resign

1.
повлекува; се повлекува; дава оставка

draw(from)

1.
црпи; вади

draw(from); extract

1.
вади; црпи; извлекува

drawback

1.
вратена царина; мана
2.
несреќа
Зборови со слично значење
именки (синоними):

drawee

1.
должник (трасат)
Зборови со слично значење
именки (синоними):

drawer

1.
издавач на меница/чек
2.
фиока
Зборови со слично значење

drawer; designer

1.
цртач

drawers

1.
гаќи
Зборови со слично значење

drawing account

1.
жиро сметка

drawing card

1.
атракција

drawing commission

1.
провизија за трасирање

drawing room

1.
купе
2.
приемна соба

drawing-board

1.
n. маса за цртање; back to the drawing-board назад на/од почеток (по неуспех/неуспешен почеток): We didn't raise enough money so it's back to the drawing-board He успеавме да собереме доволно пари, па сега сме пак на почетокот

drawing-pin

1.
притиснувач; патент

drawing-pin; patent

1.
патент; притиснувач

drawing; design

1.
цртање

drawl

1.
развлекување во говорење
Зборови со слично значење
именки (синоними):
глаголи (синоними):

drawn

1.
нацртано
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

drawn bill

1.
граѓа

drawn-work

1.
n. (исто и drawn-thread-work) ажур