? заменува една буква

force

1.
јачина, присила, моќ, влијание, војска (множ)
2.
(v) втерува, пробива (пат), форсира, силува, натура
3.
сила
4.
n. сила, моќ
impelling force - движечка сила
attractive force - привлечна моќ
to come into force - стапува на сила; /2/ насилство
by force - насилно, со сила; /3/ (обично мн.) (воени) сили
air force - воено воздухопловство
by force of - со помош, по пат на/ v. присилува, принудува, натерува, изнудува; /2/ провалува, продира со сила; /3/ присилува, натура, напрега
to force in - пробива, си прави пат /2/ прави со сила
5.
сила, моќ

force a smile

1.
насила се насмевнува

force back

1.
phr.v. 1. одбива (напад/непријател/толпа).
2. force back one's tears се воздржува да не заплаче; (одвај) ги задржува солзите.
3. force back one's desire/urge to laugh се воздржува да не се смее

force feed

1.
храни со сила

force majeure

1.
виша сила

force meat

1.
месо за полнење

force of habit

1.
по навика

force on/upon

1.
phr.v. force sth on sb наметнува некому нешто (идеја/став/верување)

force out

1.
phr.v. 1. насила извлекува/вади: Не forced the cork out Тој со сила ја извади тапата.
2. (ис)тера, (из)брка: Small businesses will be forced out of the market Ситните фирми ќе бидат истерани од пазарот

force up

1.
phr.v. зголемува (цени/инфлација/невработеност)

force-feed

1.
v.t. (past & past part, force-fed ) храни со сила: All the prisoners on the hunger strike had to be force-fed Сите затвореници што штрајкуваа со глад мораа да бидат хранети со сила
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):

force; compel

1.
принуда; присила

force; intensity; power; strength

1.
јачина; сила; интензитет

force; oblige

1.
присилува

force; power; strength

1.
сила; јачина

force(in); current

1.
во сила (стапува)

forced

1.
присилен
2.
a. присилен, натеран; /2/ исфорсиран; напорен
3.
принуден
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

forced entry

1.
n. law. насилно влегување

forced labour

1.
присилна работа
2.
принудна работа

forced march

1.
n. mil. форсиран марш

forced page break

1.
компј. види hard page break foreground operation операција во преден план. Кај системи што можат да работат во многузадачен (multitasking) режим, операција што има приоритет пред другите операции што се извршуваат во заден план. Изведувањето на операцијата во преден план обично можеме да го набљудуваме. Спореди: background.

forceful

1.
моќен, жесток
2.
моќен
3.
a. важечки; убедлив, силен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):

forcefulness

1.
јачина, силина
Зборови со слично значење
именки (синоними):

forceless

1.
a. слаб, немоќен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):

forcemeat

1.
n.culin. полнење, фил, гарнир (ситнето месо со зачини)
Зборови со слично значење
именки (синоними):

forceps

1.
клешти (медицински)
Зборови со слично значење
именки (синоними):