? заменува една буква

power

1.
сила
2.
n. сила, енергија; /2/ производност, продуктивност, капацитет
power-boat - n. моторен чамец
3.
енергија
4.
сила, моќ
Зборови со слично значење

power broker

1.
n. pot. сива еминенција

power cable

1.
n. elect, електричен кабел

power calculation

1.
степенување

power down

1.
компј. исклучување. Исклучување на компјутерот со притискање на копчето за исклучување.

power drill

1.
n. електрична дупчалка

power game

1.
n. борба за власт

power house

1.
електрична централа

power line

1.
n. elect, електричен вод (под напон)

power of attorney

1.
ополномоштување

power plant

1.
електрана

power play

1.
n. sport прссинг

power politics

1.
n. pl. pot. политика (од позиција) на сила

power station

1.
електрана

power structure

1.
n. (хиерархиска) поделба на власт

power supply

1.
компј. напојување (со електрична енергија) Хардверски уред кај персоналните компјутери сместен во куќиштето. Служи за напојување на компјутерот со електрична енергија. Види case.

power surge

1.
компј. струен удар. Импулс во напојувањето со електрична енергија што е над нормалното ниво. Се јавува кога едновремено ќе се исклучат многу приклучени уреди во мрежата или од грмотевици.

power tool

1.
n. електрична алатка

power up

1.
компј. вклучување. Вклучување на компјутерот со притискање на копчето за вклучување.. ррт види pages per minute

power-driven

1.
adj. моторен; електричен
Зборови со слично значење

power-sharing

1.
n. pol. поделба на власт

power-station

1.
електрична централа

powerboat

1.
n. глисер, моторен чамец
Зборови со слично значење
именки (синоними):

PowerBook

1.
компј. Фамилија ноутбук компјутери на фирмата Аррle Computer.

powerful

1.
моќен
2.
a. силен, јак, моќен; /2/ влијателен
3.
моќен, силен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):
придавки (слични):
прилози (синоними):

powerfully

1.
adv. 1. јако, снажно (удира).
2. силно (мириса/спети); powerfully built снажно граден
Зборови со слично значење
прилози (синоними):

powerhouse

1.
електрана
Зборови со слично значење

powerless

1.
немоќен
2.
a. немоќен, слаб
power-station - n. електрична централа
Зборови со слично значење
придавки (антоними):
придавки (слични):

powerlessness

1.
n. беспомошност, немоќ; a sense/feeling of powerlessness чувство на немоќ/беспомошност
Зборови со слично значење
именки (синоними):
именки (антоними):

PowerPC

1.
компј. Фамилија процесори со супер-скаларна архитектура со преклопување што овозможува паралелно извршување до 5 инструкции во еден такт. Процесорите со ознака 601 и 604 се 32-битни и работат со брзина од 50 до 200 MHz., процесорот со ознака 603 е проектиран за ноутбук компјутери, додека процесорот со ознака 620 е 64-битен.

PowerPC computer PowerPC

1.
компј. компјутер. Фамилија супербрзи персонални компјутери базирани на 32 и 64-битни PowerPC процесори на фирмата Intel. Види PowerPC.

powerplant

1.
n. power station