? заменува една буква

pull

1.
влечење
2.
n. влечење, провев, привлечна сила; v. влече, тегне; /2/ трга
to pull down - урива (куќа) /2/ уништува волја, самодоверба
to pull in - запира
to pull off - победува, добива (натпревар) /2/ соблекува, се соблекува (облека)
to pull off the road - скршнува од патот
to pull out - се извлекува, си заминува
to pull over - облекува, навлекува (преку глава) /2/ преоѓа, преминува (на друга страна)
to pull up - се запира (автомобил)
3.
влече

pull ahead

1.
phr.v. избива напред (of sb/sth пред некого/нешто)

pull away

1.
оддалечува

pull back

1.
phr.v. 1. mil. се повлекува (војската).
2. се повлекува(од натпревар/спонзорство).
3. pull back the curtains тргнува завеси

pull down

1.
руши, турка

pull for

1.
навивач

pull in

1.
притегнува

pull off

1.
симнува

pull on

1.
phr.v. навлекува (облека); става (капа): She pulled on her sweater Таа ја навлече блузата

pull out

1.
извлекува

pull over

1.
навлекува

pull through

1.
phr.v. 1. се извлекува, преживува (болест/криза).
2. успешно изведува.
3. провнува (конец/јаже)

pull together

1.
phr.v. 1. (се) здружува (сили), (тесно) соработува: If we all pull together, well finish on time Ако сите здружно запнеме, навреме ќе завршиме.
2. pull oneself together се прибира/смирува, се средува: Pull yourself together! Среди се! Смири се! Фати се за ум!

pull up

1.
потегнува

pull-down

1.
adj. 1. pull-down menu comput. паѓачко мени.
2. pull-down bed кревет на спуштање; pulldown chair столче на склопување

pull-down menu

1.
компј. паѓачко мени. Кај програмите со графички кориснички интерфејс, но и кај некои други програми, секундарен мени што се избира од мени линијата и се спушта надолу. Види drop-down menu, menu, menu bur, pop-up menu.

pull-in

1.
n. brit. inf. бифе крај пат

pull-on

1.
adj. attr. (кошула/фустан/блуза) без копчиња/патент

pull-out

1.
n. 1. додаток (на весник/книга).
2. повлекување (на војска)

pull-up

1.
n. amer. кревање на раце (на вратило)

pullet

1.
коковче
2.
коковчејарка

pulley

1.
чекрек, вител, родан
2.
вител, чекрек

pullulate

1.
v.i. 1. zool. се размножува.
2. hot. никне
Зборови со слично значење