? заменува една буква

fabric

1.
ткиво, карабина, ткаеница, структура, материјал
2.
структура, материјал, ткиво, ткаеница, карабинатка
Зборови со слично значење

fabric softener

1.
n. (исто и fabric conditioner) средство за смекнување (при перење)

fabricate

1.
(fig) фабрикува (лаги), измислува
2.
гради, составува, произведува, прави
3.
гради, составува, прави, произведува, прави, изработува
Зборови со слично значење

fabricate (fig)

1.
измислува, фабрикува (лаги)

fabrication

1.
градење, составување, произведување
2.
1. измислување, фабрикување (лаги)
3.
n. измислица; /2/ фалсификат; /3/ произведување, изградба
4.
составување, градење, произведување
5.
фабрикување (лаги), измислување