? заменува една буква

reduce

1.
смалува
2.
v. смалува, снижува, скратува; /2/ доведува; /3/ присилува
to reduce to silence - замолчува
3.
смалува, намалува
4.
редуцира

reduce expenses

1.
смалува трошоци

reduce to

1.
phr.v. 1. reduce sb to tears расплакува некого; reduce sb to silence замолчува некого; reduce sb to begging/slavery прави просјак/роб од некого; сведува некого на просење/ропство; be reduced to begging принуден е да проси; reduce sb to submission покорува некого.
2. reduce sth (from sth) to sth упростува/скратува нешто (од нешто) на нешто: The report can be reduced to three main points Извештајот може да се скрати на три главни точки.
3. reduce sth to rubble/ashes/pieces/powder прав и пепел прави нешто.
4. reduce sb to the ranks деградира (офицер) во обичен војник.
5. math. скратува; подведува, сведува; reduce fractions to a common denominator math. сведува дропки на заеднички именител.
6. reduce to writing law предава во писмена форма

reduced

1.
намален
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):

reduced instruction set computer (RISC)

1.
компј. компјутер со редуциран број на инструкции. Микропроцесор кај кој бројот на инструкции што може да ги разбере и изврши е редуциран. CISC процесорите распознаваат и можат да извршат повеќе од двестотини инструкции со што значително се успорува обработката. Од друга страна, пак, кај RISC процесорот бројот на инструкции е сведен на неопходниот минимум со што брзината на обработка се зголемува од 50 до 75 проценти. Бидејќи се поедноставни, RISC процесорите се полесни за конструирање и поевтини, но затоа пак софтверот што го користат е многу посложен и поскап од софтверот за CISC базираните компјутери заради потребата една задача да се изврши со повеќе поедноставни наредби. Спореди: complex instruction set computer.