? заменува една буква

cut

1.
пресечено место
2.
n. исекотина, рана; /2/ удар; /3/ крој, форма (шишање, стрижење коса); /4/ исечок (од книга, од весник); v. (past. pp. cut сече, расекува, пресекува, отсекува; /2/ ранува; /3/ жнее, коси, собира жетва; /4/ потсекува (коса, нокти); /5/ крои; /6/ пили; /7/ длаби; /8/ снижува (цени), смалува (број); /9/ пресекува
to cut across - сече попреку
to cut away - сече, подсекува
to cut down - смалува (трошок)
to cut in - се вмешува (во работа)
to cut off - пресекува, раздвојува
to cut out - исечува, крои
to cut over - брзо преоѓа, претрчува
to cut under - продава поефтино
to cut up - расекува, расцепува
to cut up rough - негодува
3.
исечен
4.
сече, реже, скратува

cut adrift

1.
отуѓува

cut and paste

1.
компј. исечи и залепи. Една од можните операции што можат да се изведат врз маркиран дел (block). Види block.

cut at

1.
phr. v. 1. cut at sb исекува некого.
2. cut at sth пресекува нешто

cut down

1.
скратување
2.
уривање

cut glass

1.
n. кристално стакло

cut into

1.
упаднува

cut no ice

1.
не прави никаков впечаток

cut off

1.
исклучува
2.
пресекува

cut oup

1.
расекува

cut out

1.
роден
2.
надарен

cut short

1.
прекинува

cut the knot

1.
пресечува јазол, разрешува проблеми (фиг)

cut throat

1.
разбојник

cut through

1.
phr. v. пробива пат низ

cut up

1.
сече (на парчиња)

cut-out

1.
n. склопка, прекинувач

cut-rate

1.
adj. cut-price
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

cut; divide

1.
дели (на)

cut; nick; notch

1.
зарез; жлеб

cut; nick; notch; groove; pipe; slide

1.
жлеб; зарез; трап; канал; шибер

cut/lower/reduce the taxes

1.
снижува данок

cutaneous

1.
adj. anat. кожен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (слични):

cutaneous; skin

1.
кожен

cutback

1.
смалување
Зборови со слично значење
именки (синоними):

cute

1.
остроумен
2.
a. паметан, остроумен, снаодлив; /2/ (амер.) привлечен, пријатен, мил
3.
мил, драг
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

cuticle

1.
n. 1. anat. епидермис (околу ноктите).
2. bot. кутикула
Зборови со слично значење

cutler

1.
n. ножар
Зборови со слично значење
именки (синоними):

cutlet

1.
котлет, шницла
2.
одрезок
Зборови со слично значење
именки (синоними):

cutting-edge

1.
adj. attr. пионерски, иновативен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):