? заменува една буква

rudiment

1.
почеток
2.
основан

rudimentary

1.
непотполн
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

rudiments

1.
n. pl. the rudiments (of sth) основи, основни/елементарни познавања (од нешто): the rudiments of tennis/golf основите на тенисот/голфот
Зборови со слично значење
именки (синоними):