? заменува една буква

abaft

1.
adv (naut.) спрема крмата
Зборови со слично значење
прилози (синоними):
прилози (антоними):