? заменува една буква

ability

1.
n способност, моќ, вештина; капацитет; a man of ~ способен човек; the ~ to reason способност на расудување; the ~ to relax вештина на опуштање; musical ~ талент за музика; creative ~ творечки капацитет; to the best of one's ~ како најдобро знае
2.
умеење, способност
3.
способност моќ
4.
n. способност, моќ, вештина; /2/ (pl.) способност, дарба; /3/ (фин.) платежна способност
5.
умеење, способност, способност, вештина, моќ
Зборови со слично значење
именки (синоними):
именки (антоними):