? заменува една буква

form

1.
форма
2.
n. облик; /2/ става, фигура (на човек); /3/ официјална постапка, редослед, поредок, распоред - v. обликува, дава облик, добива облик; /2/ образува, составува, вообличува; /3/ се претвора, се преобразува; /4/ развива, вежба
3.
формулар
4.
обликување; формирање
5.
форма, облик

form 1/shape of

1.
во форма на: The staircase was in the form of the letter 'Ѕ' Скалите беа во форма на буквата 'Ѕ'.
14. comput. (нов) лист (хартија во печатач)

form class

1.
n. ling. граматичка категорија

form feed

1.
n. comput. ставање хартија (во печатач)

form feed (FF)

1.
компј. ставање нов лист. Код кој кога ќе се испрати на принтерот, предизвикува вадење на листот и ставање нов. ASCII вредност на овој код. е 12.

form of address

1.
стил на обраќање

form up

1.
phr.v. се реди, се поредува

form во зачетна форма; во зародиш germinate

1.
v. 1. biol. 'рти, никне.
2. сади, одгледува: germinate beans одгледува грав.
3. fig. раѓа, создава

form; printed form

1.
формулар; образец

form; slip; voucher

1.
потврда за уплата

formal

1.
формален
2.
a. церемонијален, формален, свечен; вообичаен; /2/ надворешен
3.
формален, прописен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):
придавки (антоними):
придавки (слични):

formal language

1.
компј. формален јазик. Јазик со експлицитно и прецизно дефинирани неменливи синтаксички правила и семантички содржини. Види programming language.

formal logic

1.
n. philos. формална логика

formaldehyde

1.
n. chem. формалдехид
Зборови со слично значење
именки (синоними):

formalism

1.
n. формализам
Зборови со слично значење

formalist

1.
n. формалист

formalities

1.
формалности
Зборови со слично значење

formality

1.
формалност
2.
n. препишана постапка, формалност; /2/ придржување кон пропишаната постапка; /3/ крутост, строгост
Зборови со слично значење

formalize,

1.
-ise v.t. 1. официјализира, конкретизира, формализира; formalize diplomatic relations официјализира дипломатски односи.
2. шаблонизира

formally

1.
adv. 1. официјално (прифаќа/прогласува/се однесува/се облекува/објавува): We've been formally invited Ние официјално сме поканети.
2. свечено (се облекува); љубезно (поздравува/се однесува).
3. редовно (се школува).
4. симетрички (украсува/аранжиран е)
Зборови со слично значење
прилози (синоними):
прилози (антоними):

format

1.
компј. форматирање, обликување. Подготовка на диск за складирање на податоци со помош на специјален услужен програм за форматирање кој го дели дискот на мемориски единици - патеки и сектори. Види high-level format, low-level format.
2.
компј. форматира, обликува. Подготвува текст или други податоци со функционално, содржински и естетски прифатлива структура и изглед.
3.
формат

format IT 3

1.
компј. формат, облик. Изглед, структура, форма и начин на организација на податоците меморирани, отпечатени или покажани на дисплеј. Види file format.

format; size

1.
формат; големина

formation dancing

1.
n. групно танцување

formative

1.
adj. attr. 1. formative years/period години/период на создавање/формирање/растење/созревање (на карактер/човек).
2. have a formative influence/effect on има пресудно влијание во (создавање на нечиј карактер). ~ly adv.
Зборови со слично значење
именки (синоними):
придавки (синоними):

forme

1.
brit.. form amer. /fo:m/ n. typo, форма

former

1.
составувач
2.
a. бивш, поранешен, претходен, дамнешен, некогашен, минат
3.
бивш; поранешен
4.
бивш
Зборови со слично значење
именки (синоними):
именки (антоними):
придавки (антоними):

former; previous; prior

1.
поранешен; бивш; претходен

formerly

1.
порано
2.
adv. порано, некогаш
Зборови со слично значење
прилози (синоними):

formic acid

1.
n. chem. мравја киселина

Formica

1.
n. ламинат (пластична материја)
Зборови со слично значење

formidable

1.
застрашувачки; страшен
2.
опасен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

formless

1.
a. безобличен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

formula

1.
компј. формула. Кај програмите за обработка на бази на податоци и табеларни пресметување израз со кој програмот се иницира да изврши математички операции врз податоците со бројни. вредности во едно или повеќе полиња.