? заменува една буква

let

1.
препрека
2.
v. (past. pp. let) дозволува, (до)пушта, дава; /2/ за правење заповеден начин
let us go - да појдеме
to let alone - остава на мир
to let down - спушта, симнува долу /2/ понижува /3/ разочарува /4/ напушта во незгода, изневерува
to let in, to let into - пушта внатре
to let off - оправдува; пушта, ослободува од /2/ истрелува
to let on - се преправа /2/ (сленг) открива, открива тајна
to let out - пушта надвор /2/ издава под наем, изнајмува
3.
издава
4.
дозволува

let alone

1.
да не зборуваме за

let down

1.
phr.v. 1. let sb down разочарува некого; изневерува некого: Не felt badly let down by his friends Се чувствуваше многу разочаран од пријателите; Му watch never lets me down Мојот часовник никогаш не ме изневерува.
2. спушта, симнува (нешто на јаже/канап): Let the basket down gently Пополека спушти ја кошницата.
3. продолжува, попушта (облека).
4. brit. испушта, испумпува (гума од возило).
5. let one's hair down види hair

let go; lay down

1.
остава; напушта; пушта; положува

let go; release

1.
пушта; остава

let in

1.
phr.v. 1. пушта (некого/нешто) внатре/да влезе: I unlocked the door and let him in Ја отклучив вратата и го пуштив да влезе.
2. пушта, пропушта (светлина/топлина): The curtains let the light in Завесите ја пропуштаат светлината

let in on

1.
phr.v. let sb in on sth запознава некого со нешто (тајна/план/намера): Have you let him in on the secret? My ја довери ли тајната?; Му ја откри ли тајната?

let into

1.
phr.v. 1. let in .
2. let sb into a secret открива некому тајна.
3. be let into archit. вовлечен/вѕидан е (прозорецот/рамката)

let it rip

1.
оди со голема брзина, "лета"

let me see

1.
ајде да размислам

let off

1.
испушта

let out

1.
завршува; кога нешто (училиштен час, состанок или некој забавен настан) ќе заврши, па тие што присуствувале можат да си одат

let slip

1.
пропушта (прилика), испушта

let the cat out of the bag

1.
обелоденува (несакајќи) тајна

let the seller beware, caveat venditor

1.
ризикот паѓа на продавачот

let things rip

1.
нека оди како оди, што сака нека биде

let through

1.
phr.v. пропушта (некого/возило/светлина)

let up

1.
смирува
2.
попушта

let us say

1.
да речеме

let well alone

1.
не гибај (ќе расипеш)

let-up

1.
n. (амер.) застој, прекин

let; leave

1.
пушта(до); дава

let's

1.
скратено од let us: Сoте oп, let's go! Ајде да тргнеме!

let’s get to business

1.
да минеме на работата

letch

1.
v. lech

letdown

1.
разочарува

lethal

1.
смртоносен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

lethally

1.
adv. смртоносно, фатално

lethargic

1.
летаргичен; незаинтересиран

lethargy

1.
n. безволност, апатија, апатичност, летаргија

Lett

1.
n. arch. 1. Латвиец; Латвијка.
2. ling. латвиски (јазик)

letter

1.
буква
2.
n. буква
capital letter - голема буква
initial letter - почетна буква
the letter of the law - буква на законот; /2/ писмо; v. пишува букви
letter-box - n. поштенско сандаче
letter-card - n. разгледница
3.
писмо
4.
буква, писмо
5.
книжевност

letter box

1.
поштенско сандаче

letter head

1.
заглавие на писмо

letter of application

1.
молба

letter of attorney

1.
полномошно

letter of credence

1.
уверение

letter of credit

1.
акредитив

Letter of credit, L/C

1.
акредитив; кредитно писмо.

letter of indemnity

1.
гарантно писмо

letter of introduction

1.
препорака

letter of representation

1.
изјава за средства и обврски