? заменува една буква

permit

1.
допушта, дозволува, дава можност
2.
дозвола
3.
n. пропусница; /2/ дозвола
4.
v. дозволува, допушта; /2/ овозможува; /3/ дозволува пристап (of)
5.
дозволува; дозвола
6.
допушта, дава можност, дозволува

permit n

1.
пропусница, одобрение, дозвола (писмена)
2.
одобрение, дозвола (писмена), пропусница

permit of

1.
phr.v. f ml. дозволува, остава место за: The facts permit of no other explanation Фак тите не оставаат место за поинакво објаснување; The text permits of two readings Текстот може да се чита на два начина

permittance

1.
n. дозвола, допуштање