? заменува една буква

contract

1.
договор
2.
n. договор, спогодба; v. склопува, прави договор, заклучува спогодба; /2/ прима обврска на себе; /3/ стапува (во брак, во сојуз); /4/ склопува (познанство, пријателство); /5/ (се) собира, (се) смалува
3.
стега, згрчува
Зборови со слично значење

contract of insurance

1.
договор за осигурување

contract of lease

1.
договор за закуп

contract of sale

1.
договор за продажба

contract of sale and purchase

1.
купопродажен договор

contract price

1.
договорена цена

contract relations

1.
договорни односи

contract sale, contracted sale

1.
договорена продажба

contract stipulations

1.
договорени обврски/одредби

contract terms

1.
договорени услови

contracted

1.
скратен
Зборови со слично значење
придавки (антоними):

contracted obligations

1.
договорени обврски

contractible

1.
грчевит

contraction

1.
стегање
2.
скусување; стегање
3.
згрчување, собирање
4.
собирање
Зборови со слично значење

contractor

1.
изведувач на работите; испорачател на опрема
2.
договарач
Зборови со слично значење