? заменува една буква

foreshorten

1.
v.t. 1. art. редуцира (хоризонтално/вертикално); смалува (во перспектива - при цртање).
2. резимира (приказна)
Зборови со слично значење
глаголи (антоними):