? заменува една буква

defer

1.
одложува
2.
одолговлекува

deference

1.
потпирање
2.
приоѓање
3.
почитување

deferential

1.
почитуван
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

deferentially

1.
adv. со почит, со респект; понизно: They stood back deferentially to let the others take their place Тие понизно се тргнаа настрана за да можат другите да застанат на нивно место
Зборови со слично значење
прилози (синоними):

deferred

1.
одложен
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

deferred annuity

1.
одложен ануитет

deferred charges/expenses/assets

1.
однапред платени трошоци

deferred credits to income

1.
однапред примени приходи

deferred income

1.
однапред примен (незаработен) приход

deferred liabilities

1.
однапред примени приходи

deferred payment

1.
плаќање на рати

deferred payment credit

1.
акредитив со одложено плаќање