? заменува една буква

remit

1.
смалува
2.
исираќа, назначува (пари)
3.
упатува
Зборови со слично значење

remitance

1.
дознака

remittal

1.
n. 1. law препраќање на случај/предмет (до пониска инстанца).
2. econ. отплаќање (на долг)

remittance

1.
паричка пратка
2.
(парична) назнака/дознака; порачка, пратка
Зборови со слично значење
именки (синоними):

remittee

1.
примач (на пари/меници)

remittent

1.
adj. med. повторлив (треска)
Зборови со слично значење

remitter

1.
ремитент; испраќач; сопственик на меница

remitting bank

1.
банка ремитент