? заменува една буква

abate

1.
v ;1. tr смалување, снижување; to ~ a tax снижување на данокот ;2. intr смалување, стишување, смирување; the storm ~d бурата се стиши (смири)
2.
смирува, снижува (цена), ублажува (бол), смалува
3.
смирува, ублажува (бол), смалува, снижува (цена)
Зборови со слично значење