? заменува една буква

bear

1.
n 1. мечка; brown (polar) ~ кафеава (поларна) мечка; 2. (astron.) see Great Bear, Little Bear; 3. шпекулант кој смета на паѓање на акциите (cf. bull I 4); 4. (colloq.) несмасен човек; bear II bore [bo(r)]; borne (born for 4): [bo(r)n] v; 1. tr носење; to ~ arms носење оружје; to ~ a name носење име (назив); to ~ a date носење датум; *to ~ one's cross носење на својот крст; 2. tr понесување; to ~ expenses (guilt, responsibility) понесување на трошоците (вина, одговорност); 3. tr поднесување; to ~ pain (suffering) поднесување на болка; 4. tr раѓање; to ~ a child раѓање на дете; this tree ~s beautiful fruit ова дрва раѓа убави плодови; he was born in Paris се родил во Париз; 5. intr се однесува на; this fact ~s on the problem овој факт се однесува на проблем; 6. intr да се држи за; to ~ to the right држење на десно; 7. misc.; to ~ one's age well изгледање помлад отколку што е; to ~ a grudge against smb. лут на некого; to ~ in mind имање на ум; to ~ smt. out нешто да се потврди; to ~ the brunt издржување на главниот удар; to ~ with smt. поднесување на нешто; to ~ witness сведочењез
2.
мачка
3.
n. мечка; v. шпекулирање дека паѓа цената (на берза); /2/ (past bore; p.p. borne) носи
to bear in mind - има на ум, зема предвид; /3/ издржува товар или тежина; /4/ се потпира (на on); /5/ поднесува, трпи; /6/ раѓа, донесува
4.
носи; сноси (трошоци/одговорност и сл.)
5.
мечка
6.
поднесува, трпи
Зборови со слично значење
именки (синоними):
именки (антоними):
глаголи (слични):

bear a date

1.
stamp носи/има датум/печат

bear a trade mark

1.
има/носи заштитен знак

bear arms

1.
служи војска

bear cub

1.
n. zool. мече

bear down

1.
bear down v; 1. вршење на притисок; 2. приближување

bear garden

1.
bear garden мечешка јама (дупка)

bear malice

1.
чувствува омраза

Bear Market

1.
(ден/период кога) цените на берзата (на пазарот на акции, обврзници, хартии од вредност, стоки) паѓаат

bear off

1.
bear off v однесување

bear off the palm

1.
однесува победа

bear out

1.
bear out v see bear II 7

bear pit

1.
n. мечкина дупка

bear up

1.
bear up v издржување на удар

bear's

1.
n (bot.) кукурек

bearable

1.
a снослив, поднослив
2.
поднослив
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

bearbaiting

1.
n борба на куче и мечка

beard

1.
n 1. брада; to grow a ~ пуштање на брада; to trim one's ~ потсечување на брада; beard II v tr предизвикување; *to ~ the lion in its den предизвикување на некого на неговиот сопствен терен
2.
брада
3.
n. брада; /2/ осилка, игличка (кај клас).иглички (на жито/јачмен); v. отворено истапува против
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):

beard; chin

1.
брада

bearded

1.
a брадест
2.
a. брадест
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

beardless

1.
n 1. без брада, голобрад; 2. ќосав, (fig.) незрел
2.
a. голобрад
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

beardown

1.
преодолува
Зборови со слично значење

bearer

1.
n 1. носач, носител; flag ~s носители на знаме; 2. (comm.) донесувач; имател; payable to ~ на донесителот; the ~ of a note имател на меница; 3. растение кое дава плодови
2.
носител
3.
подносител; корисник
4.
носач
Зборови со слично значење

bearer bill

1.
draft меница наплатлива наподносителот

bearer check

1.
bearer check чек на донесител

bearing

1.
n 1. држење; a dignified ~ достоинствено држење; 2. легло, лежиште; a ball (roller) ~ куглично (тркалесто) лежиште; 3. однос, врска; that has no ~ on this question тоа нема врска со ова прашање; 4. азимут, смер (насока); to take a ~ одредување на азимут; 5. (in pl) ориентација; he lost his ~s ја изгубил ориентацијата; he got his ~s се снашол; 6. (in pl) armorial ~s ознаки на грбови
2.
носење
3.
лежиште
4.
лагер

bearish

1.
n 1. мечкаст, несмасен, незграпен; 2. кој предизвикува (или смета) на паѓање на акциите (cf. bullish 3)
Зборови со слично значење

bearishness

1.
n несмасност, незграпност

bearskin

1.
n 1. мечкино крзно; 2. Br.; see busby
Зборови со слично значење
именки (синоними):