? заменува една буква

stand

1.
стоење
2.
n. стоење, запирање, застој
to be at a stand - е во застој, е збунет
to put somebody at a stand - доведува некого во забуна; /2/ место, положба, распоред
to take one's stand - зазема место, се сместува /2/ се темели (на нешто од); /3/ стојалиште, станица; /4/ потпирач; v. (past. pp. stood) стои, се исправа; /2/ се наоѓа, е сместен, е распореден; /3/ држи во; /4/ става, сместува; /5/ наслонува, допира (до нешто against); /6/ издржува; /7/ поднесува
to stand against - се противи, се спротиставува
to stand apart - стои на страна
to stand aside - се потргнува на страна
to stand back - стои одзади /2/ се повлекува
to stand behind - заостанува
to stand between - посредува
to stand by - е присутен, помага
to stand out - се истакнува /2/ се издвојува
to stand up - станува /2/ се бори (за нешто for)
to stand up on - инсистира
3.
стои

stand aloof

1.
се држи резервирано

stand aside

1.
phr.v. 1. се тргнува настрана: He stood aside to let me pass Тој се тргна настрана за да поминам; Stand aside! Тргнете се настрана!
2. стои настрана; stand aside of sth не се меша во нешто

stand at attention

1.
стои мирно (во строј)

stand back

1.
phr.v. 1. се тргнува настрана, се повлекува.
2. одвоен е: The farm stands back a little from the road Фармата малку е оддалечена од патот

stand by

1.
доверлива потпора

stand for

1.
phr.v. 1. значи, претставува: What does VIP stand for? Што претставува кратенката VIP?
2. претставува, инкарнира: I reject fascism and all it stands for Го отфрлам фашизмот и се она што го претставува.
3. (се) застапува, се залага, се бори, промовира: Our party stands for racial tolerance Нашата партија се залага за расна толеранција.
4. inf. (во одречни реченици) толерира, поднесува: I won't stand for it! Нема тоа да го толерирам!

stand guard

1.
стражари

stand in

1.
заменува

stand out

1.
phr.v. 1. се истакнува: He stands out above the rest Тој е над сите/подобар од сите.
2. се издигнува; се изделува

stand up

1.
стоејќи

stand up to

1.
phr.v. 1. stand up to sb се спротивставува некому.
2. stand up to sth a) издржлив/отпорен е на нешто, б) држи (тврдењето/доказите)

stand up; get up

1.
застанува

stand-alone computer

1.
компј. самостоен компјутер. Компјутерски систем со сите неопходни хардверски и софтверски компоненти наменет за потребите на еден корисник.

stand-by

1.
n. (pl. stand-bys) 1. резерва; замена: Aspirin is a useful stand-by Аспиринот е добра замена.
2. be on stand-by a) во полна готовност е (војската), б) на листа на чекање е (за лет со авион по пониска цена)

stand-by ticket

1.
n. стенд-бај билет

stand-off

1.
n. 1. прекин (на преговори).
2. ќор-сокак, пат-позиција (на преговори).
3. amer. sport нерешен резултат

standalone

1.
самостоен: a standalone computer самостоен компјутер

standard

1.
n. стандард; установено, утврдено мерило, просек
the standard of living - животен стандард; /2/ курс; /3/ норма, утврден квалитет
2.
стандард
3.
барјак
4.
норма, стандард
Зборови со слично значење

standard bearer

1.
n. 1. знаменосец.
2. fig. предводник, знаменосец

standard deduction

1.
n. amer. econ. неоданочлив доход

Standard English

1.
n. ling. стандарден англиски јазик

standard gauge

1.
n. rail, нормален колосек

standard generalized markup language (SGML)

1.
компј. стандарден генерализиран јазик за маркирање. Кај електронското издателство, јазик со кој се подготвуваат преносливи документи за пренос преку мрежа или онлајн сервис. Нуди множество од правила за опис на структурата и управување со содржината на дигитални документи. Види electronic publishing, portable documents.

standard lamp

1.
n. brit. стоечка ламба (amer.: floorlamp)

standard of living

1.
животен стандард

standard price cost

1.
стандардни цени

standardization

1.
стандардизација
Зборови со слично значење

standardize

1.
v. стандардизира, прилагодува по некое утврдено мерило
2.
, -ise v.t. 1. усогласува, стандардизира (мерки/димензии/терминологија).
2. ling. стандардизира, нормира (јазик/ортографија/терминологија)
Зборови со слично значење

standee

1.
n. amer. inf. патник/гледач што стои
Зборови со слично значење
именки (синоними):

standing

1.
положба
2.
состојба
3.
стоење
4.
углед, положба
Зборови со слично значење
придавки (антоними):

standing )

1.
n. положба, занимање
social standing - општествена положба; /2/ траење/ of long standing долготраен /2/ застарен; a. стоечки, исправен; /2/ вообичаен

standing army

1.
војска што стои што не е во покрет

standing committee

1.
n. pol. постојана комисија (изгласана од Британскиот парламент/Американскиот конгрес задолжена за нови закони)

standing joke

1.
n. become/be a standing joke станува предмет за шегување/потсмев

standing jump

1.
n. sport скок од место

standing ovation

1.
n. аплауз(и) на отворена сцена; give sb a standing ovation наградува некого со аплауз на отворена сцена; get a standing ovation добива аплауз на отворена сцена

standing plans

1.
трајни планови

standing room

1.
n. место за стоење (во автобус/на стадион); Standing Room Only Има само (билети за) стоење

standing(up)

1.
стоечки; исправен

standoff

1.
ќор-сокак; ситуација во која не е можен договор во некоја расправија