? заменува една буква

abase

1.
v tr снижување, понизување
2.
снижува, понижува
Зборови со слично значење