? заменува една буква

abide

1.
abode (op -d) v ;1. tr трпење ;2. intr повинување, покорување; to ~ by a decision покорување на решение
2.
живее, поднесува, престојува, чека, трпи
3.
(pt pp abode) останува (верен), се задржува на
4.
живее, престојува, чека, трпи, поднесува, повинува