? заменува една буква

ab initio

1.
n. Latin од самиот почеток

ab ovo usque ad mala

1.
од почеток до крај (Хорациј)
2.
од почеток до крај (Хорациј)

aba

1.
n аба
Зборови со слично значење

aback

1.
adv (taken ~) изненаден, шокиран
2.
одзади, назад
3.
одзади, назад

abacus

1.
(-es or -ci ) n сметалка
2.
сметалка
Зборови со слично значење
именки (синоними):

abaft

1.
adv (naut.) спрема крмата
Зборови со слично значење
прилози (синоними):
прилози (антоними):

abalone

1.
n. zool. бисерна јадлива школка (Haliotis tuberculata)
Зборови со слично значење
именки (синоними):

abandon

1.
напушта, остава, одрекува (од престол, маж)
2.
напушта
3.
v. остава, напушта; /2/ се одрекува од, се повлекува од
abandoned - a. оставен, напуштен; /2/ распуштен; /3/ озлогласен
abandonment - n. напуштање; /2/ откажување од; /3/ напуштеност; /4/ неусиленост.
4.
одрекува (од престол, остава, маж), напушта

abandon a claim

1.
се откажува од обештетување

abandon goods to the insurer

1.
откажување од стока во корист на осигурувачот

abandon I

1.
n разузданост, раскалашеност

abandon II

1.
v tr ;1. напуштање; to ~ hope (a mine, one's children) напуштање на надежта (рудник, деца); ~ ship! напуштај го бродот! ;2. одрекување (од) ;3. refl оддаденост (на нешто); to ~ oneself to drink оддаденост на пиење

abandon IT

1.
компј. пушта(ње) Бришење на документ од РАМ меморија на компјутер без претходно запишување на диск. Со избор на оваа опција, евентуалните промени во документот неповратно се изгубени. Затоа, пред да ја изврши, програмот најчесто прво прашува дали сакате да извршите запис на документот на диск - save document. Спореди: quit

abandon oneself

1.
се оддава

abandon; leave; evacuate; give up

1.
напушта; остава; евакуира; празни; предава; се предава

abandoned

1.
a ;1. see abandon II; ~ property напуштен имот ;2. разуздан, раскалашен, развратен; an ~ woman развратна жена
2.
препуштен (тага), оставен, заборавен, напуштен
3.
1. расипан, порочен, оддаден (на пиење)
4.
напуштен, оставен, препуштен (тага), заборавен
5.
порочен, оддаден (на пиење), расипан
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

abandonment

1.
n (Br.) see abandon I
2.
оддавање, напуштање, препуштање, одрекување
3.
1. самозаборав, осаменост, очај
4.
препуштање, оддавање, напуштање, одрекување
5.
осаменост, самозаборав, очај
Зборови со слично значење

abase

1.
v tr снижување, понизување
2.
снижува, понижува
Зборови со слично значење

abasement

1.
n унижување, понижување
2.
понижување, снижување
3.
снижување, понижување
Зборови со слично значење
именки (синоними):

abash

1.
v tr збунување; to stand ~ed да се биде збунет
2.
збунува, посрамува
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):

abashedly

1.
посрамено
2.
посрамено

abashedness

1.
посраменост, збунетост
2.
посраменост, збунетост

abashment

1.
n збунетост
Зборови со слично значење
именки (синоними):

abasing

1.
покорување
Зборови со слично значење

abatable

1.
смирувачки, ублажувачки
2.
ублажувачки, смирувачки
Зборови со слично значење

abate

1.
v ;1. tr смалување, снижување; to ~ a tax снижување на данокот ;2. intr смалување, стишување, смирување; the storm ~d бурата се стиши (смири)
2.
смирува, снижува (цена), ублажува (бол), смалува
3.
смирува, ублажува (бол), смалува, снижува (цена)
Зборови со слично значење