? заменува една буква

a I

1.
n ;1. а (буква на англиската азбукa); (mus.) A major (minor) А дур (мол); *from A to Z од а до зет, од почеток до крај ;2. (school grade) »одлично«

a II

1.
when unstressed;an before a vowel and occ. before the sound preceding an unstressed vowel (indefinite article) ;1. (with an unidentified countable noun); it's ~ pencil тоа е молив; ~ (an) heroic deed подвиг; he ate an apple го изеде јаболкото ;2. (in adv. phrases) once ~ month еднаш месечно; two dollars ~ pound две долари фунта; at over ;1;0;0 miles an hour со брзина од преку ;1;0;0 милји на сат; three hours ~ day три саати на ден ;3. некој; еден; ~ Mr. Smith некој господин Смит; there was once ~ king бил еднаш еден крал; not ~ single one ниедан; it costs ~ dollar тоа кошта еден долар ;4. (with words denoting quantity)~ few неколку; ~ few books неколку книги; ~ little salt малку сол; ~ great (good) many people многу луѓе; ~ lot of students многу студенти ;5. (with the super. when it means многу) ~ most interesting book многу интересна книга ;6. (with pred. nouns) he is ~ mechanic (~ teacher) тој е механичар (наставник) ;7. (in generalizations) ~ dog is larger than ~ cat кучето е поголемо од мачката ;8. (with proper names) his mother was ~ Smith неговата мајка беше од Смитови; he is not ~ Mozart тој не е Моцарт ;9. (with modifers what, such, many, etc.) what ~ man! таков човек! many ~ mother многу мајки ;1;0. (with an abstract noun and adjective) ~ useful life корисен живот ;1;1. по; ten dollars ~ ton ;1;0 долари по тон (see also ;2) ;1;2. misc.; in ~ word со еден збор; to ~ man до последен човек; *birds of ~ feather луѓе од ист вид; two at ~ time двајца по двајца

AAA

1.
abbrev. of American Automobile Association
Зборови со слично значење
именки (синоними):

aardvark

1.
n јужноафрикански мравојад
Зборови со слично значење

aba

1.
n аба
Зборови со слично значење

aback

1.
adv (taken ~) изненаден, шокиран

abacus

1.
(-es or -ci ) n сметалка
Зборови со слично значење
именки (синоними):

abaft

1.
adv (naut.) спрема крмата
Зборови со слично значење
прилози (синоними):
прилози (антоними):

abandon I

1.
n разузданост, раскалашеност

abandon II

1.
v tr ;1. напуштање; to ~ hope (a mine, one's children) напуштање на надежта (рудник, деца); ~ ship! напуштај го бродот! ;2. одрекување (од) ;3. refl оддаденост (на нешто); to ~ oneself to drink оддаденост на пиење

abandoned

1.
a ;1. see abandon II; ~ property напуштен имот ;2. разуздан, раскалашен, развратен; an ~ woman развратна жена
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

abandonment

1.
n (Br.) see abandon I
Зборови со слично значење

abase

1.
v tr снижување, понизување
Зборови со слично значење

abasement

1.
n унижување, понижување
Зборови со слично значење
именки (синоними):

abash

1.
v tr збунување; to stand ~ed да се биде збунет
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):

abashment

1.
n збунетост
Зборови со слично значење
именки (синоними):

abate

1.
v ;1. tr смалување, снижување; to ~ a tax снижување на данокот ;2. intr смалување, стишување, смирување; the storm ~d бурата се стиши (смири)
Зборови со слично значење

abatement

1.
n смалување, снижување
Зборови со слично значење

abattoir

1.
n (esp. Br.) кланица (see also slaughterhouse)
Зборови со слично значење
именки (синоними):

abbacy

1.
n опатство
Зборови со слично значење
именки (синоними):

abbess

1.
n опатица
Зборови со слично значење
именки (синоними):

abbey

1.
n опатија
Зборови со слично значење
именки (синоними):

abbot

1.
n опат
Зборови со слично значење
именки (синоними):

abbreviate

1.
v tr скратување збор или фраза само со ставање на првите букви од секој збор (Даниела често се скратува во Дени; Република Македонија во РМ)
Зборови со слично значење
глаголи (антоними):

abbreviation

1.
n ;1. кратење ;2. скратеница (кратенка), абревијација, абревијатура
Зборови со слично значење
именки (синоними):

ABC

1.
n (usu. in pl: ABC's) ;1. азбука ;2. (fig.) абецеда

abdicate

1.
v tr and intr одрекување; абдицирање; to ~ (from) a throne одрекување од престол
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):

abdication

1.
n одрикување, абдикација; ~ of a throne одрекување од престола
Зборови со слично значење
именки (синоними):

abdomen

1.
n стомак, абдомен
Зборови со слично значење

abdominal

1.
a стомачен; ~ organs стомачни органи
Зборови со слично значење
именки (синоними):
придавки (слични):

abduct

1.
v tr ;1. отимање; to ~ a child отимање на дете (дијете) (see also kidnap) ;2. (med.) одвлекување
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):
глаголи (антоними):

abduction

1.
n отимање, одземање
Зборови со слично значење
именки (синоними):

abductor

1.
n отмичар, оној кој одзема, оној кој отима

abeam

1.
adv (naut.) попреку

abecedarian I

1.
n почетник

abecederian II

1.
a основен, рудиментарен

aberrance

1.
n ненормалност, отстапување (од нормата)
Зборови со слично значење

aberrancy

1.
n see aberrance
Зборови со слично значење

aberrant

1.
a ненормален
Зборови со слично значење
именки (синоними):
придавки (синоними):

aberration

1.
n ;1. ненормалност, отстапување (од нормата) ;2. (astro. and optics) аберација; spherical ~ сферна аберација

abet

1.
v tr поттикнување; (legal) to aid and ~ давање помош
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):

abettor, abetter

1.
n (legal) соучесник

abeyance

1.
n(legal) состојба на неизвесност; in ~ во привремен застој (на законските права); or: без сопственик; to fall into ~ прекин на сила (на некое правило), престанок на важење
Зборови со слично значење
именки (синоними):

abhor

1.
v tr гнасење; to ~ smt. гнасење од нешто
Зборови со слично значење
глаголи (синоними):

abhorrence

1.
n гнасење; to hold smt. in ~ гнасење од нешто
Зборови со слично значење

abhorrent

1.
a ;1. гнасен, одвратен; to be ~ to smb. да се биде некому одвратен ;2. кој се гнаси
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

abide

1.
abode (op -d) v ;1. tr трпење ;2. intr повинување, покорување; to ~ by a decision покорување на решение

abiding

1.
a траен, постојан, стален
Зборови со слично значење
придавки (синоними):

ability

1.
n способност, моќ, вештина; капацитет; a man of ~ способен човек; the ~ to reason способност на расудување; the ~ to relax вештина на опуштање; musical ~ талент за музика; creative ~ творечки капацитет; to the best of one's ~ како најдобро знае
Зборови со слично значење
именки (синоними):
именки (антоними):

abiogenesis

1.
n абиогенеза, самозачнување
Зборови со слично значење